VOJTĚCH SEDLÁČEK - ŽIVOTOPISVOJTECH SEDLACEK - CURRICULUM VITAE
Motto: Nepodnikej nic, u čeho bys neměl to srdce vyprosit si požehnání nebes. (G. Ch. Lichtenberg) Motto: Never undertake anything for which you wouldn't have the courage to ask the blessing of heaven. (G. C. Lichtenberg)
1947 3.března narozen v Praze 1947 March 3rd, born in Prague
1965 Maturoval na gymnáziu Jana Nerudy v Praze 1965 Graduated a Secondary School in Prague
1969 Dokončil dvouletou vojenskou službu na Slovensku 1969 Completed the two year army service in Slovakia
1969 Technik a programátor sálových počítačů v ZPA Čakovice (Závody průmyslové automatizace), pak šéf softwarového oddělení 1969 Technician and programmer of central computers of Industry Automation Plant, later as the head of Software Department
1970 Začal se účasnit bytových seminářů. Spolu s J. Němcem, D. Němcovou, J. Sokolem, Zd. Neubauerem, Zd. Kratochvílem, V. Jirousovou, V Žákem, T. Halíkem, Zd. Pincem, V. Novákovou, P. Brázdou a dalšími. 1970 He started attending home seminars together with J. Němec, D. Němcová, J. Sokol, Zd. Neubauer, Zd. Kratochvíl, V. Jirousová, V Žák, T. Halík, Zd. Pinc, V. Nováková, P. Brázda and some others.
1971 Realizoval nový zatřiďovací algoritmus dat na sálových počítačích ZPA600 / ZPA601. Data na magnetických páskách byla slučována nejrychlejším známým algoritmem založeným na Fibonacciho číslech. 1971 He created new merging algorithm program for mainframes ZPA600 / ZPA601. Merging of data on magnetic tapes was programed with the fastest known algorithm based on Fibonacci Numbers.
1974 Spoluřešitel výkonné aritmetické jednotky pro vědecko-technické výpočty pro sálový počítač EC1021 pro Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) - rychlost výpočtů bez konkurence v socialistickém táboře 1974 Co-investigator of a special arithmetic unit to the mainframe, which was designed for Aeronautical Research and Test Institute. It was one of the most powerful tool for scientific computing in the Soviet Empire
1976 Zařazen do sledování StB 1976 Under the StB surveillance
1977 Signatář Charty 77, prošel pomocnými pracemi (technolog, konstruktér, apod.) Autorská osvědčení ZN v oblasti technologie a administrativy 1977 Signatory of Charter 77, resulting in various ancillary work as engineer, constructor, etc. Obtained Authorship certificates in areas of technology and administration
1981 Dobrovolný učitel dětí s fyzickými hendikepy v Jedličkově ústavu (do roku 1989) 1981 Voluntary teacher for physically for physically disabled young people in the Jedlicka Institute (till 1989)
1983 Programátor v Početnické a organizační službě 1983 Programmer in Computing and Organizational Services
1988 Programátor (jádro operačního systému) ve Výzkumném ústavu matematických strojů (VÚMS) 1988 Programmer (core of operation system) in Research Institute of Mathematical Machines
1990 Starosta Roztok u Prahy 1990 Mayor of town Roztoky
1990 Zvolen vedoucím Republikového koordinačního centra Občanského fóra a jeho statutárním zástupcem 1990 Elected manager of Republic Coordination Center in Prague and statutory representative of The Civic Forum
1991 Jmenován vedoucím Úřadu vlády ČR 1991 Named a head of Government Office of Czech Republic
1992 Občanské fórum - OF končí 1992 The Civic Forum - CF ends
1992 Ředitel a člen představenstva tiskárny s knihárenskou výrobou ČTK Repro, a.s. 1992 Director and a member of Executive Board of the joint stock company CTK Repro (Printing and bookmaking plant)
1994 Mluvčím občanského sdružení, které vyhrálo obecní volby v Roztokách a člen zastupitelstva (1990-2002) a městské rady, vedoucí finanční komise 1994 Spokesman of a civic association, the winner of the local election for Roztoky, member of the town council and head of the Financial Committee (member of the council between 1990 and 2002)
1995 Zakladatel a jednatel Obslužné spol. s r.o. 1995 Founder and CEO of the OBSLUZNA LTD
1996 Zakladatel a jednatel AGENTURY PROVÁS s.r.o. Obě společnosti vytvářejí pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby s hendikepy 1996 Founder and CEO of the AGENTURA PROVAS LTD. Both companies create job and business opportunities for disabled persons
1996 Ředitel a předseda představenstva Občanského penzijního fondu 1996 Chairman of the Executive Board and a CEO of the Citizen´s Pension Fund
1997 Dva roky učil věcnou analýzu na Vyšší odborné škole publicistiky 1997 Taught factual analysis at the Higher Vocational School of Journalism for two years
1998 Náměstek ministra vnitra ČR pro bezpečnost Přehled ministrů a náměstků 1998 Vice minister of interior of Czech Republic for security
2007 Cena Sociální podnikatel ČR 2007 Award Social Entrepreneur of the Year of Czech Republic
2008 Účastník Světového podnikatelského fóra 2008 Participant of World Entrepreneurship Forum
2009 Člen České astronomické společnosti a spoluautor Keplerova muzea v Praze 2009 Member of Czech Astronomical Society and co-autor of Kepler museum in Prague
2010 Účastník Světového ekonomického fóra 2010 Participant of World Economic Forum
2011 Člen redakční rady časopisu (do roku 2016) Revue Prostor 2011 Member of Editorial Board of magazine Revue Prostor (until 2016)
2012 Opět zvolen (poprvé 2007) předsedou (do roku 2017) místní organizace Českého zahrádkářského svazu 2012 Again elected (2007 firstly) chairman (until 2017) of Czech Union of Leisure Gardeners in basic organization
2014 Pověřen Výkonným výborem České astronomické společnosti vedením odborné skupiny pro historii astronomie 2014 Commissioned by Executive Committee of Czech Astronomy Society to lead an Expert Group of Historical Astronomy
2014 Patron a iniciátor projektu NEJDŘÍV STŘECHA spolu s NADĚJÍ Praha. Od roku 2018 administraci zajišťuje VDV. 2014 Patron and initiator of the project ROOF FIRST. together with NADĚJE Praha Administration since 2018 is provided by VDV.
2015 Cena Via Bona 2015 - OTEVÍRÁNÍ NOVÝCH CEST za inovativní podporu lidí bez domova. 2015 Via Bona 2015 The FORGING a NEW PATH Award for innovative support homeless people.
2017 Česká astronomická společnost při příležitosti 100. výročí od svého založení uděluje Čestné uznání za zásluhy v oboru astronomie. 2017 On the occasion of the 100th anniversary of its foundation, the Czech Astronomical Society awarded the Honorable Mention for a great merits in the field of astronomy.
2020 Zakladatel projektu NEJDŘÍV DOMA účinně pomáhající k sociálně udržitelnému bydlení. 2020 Founder of project AT HOME FIRST, effectively helping to socially sustainable living.
2020 Člen Správní rady Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. 2020 Member of the Board of Directors The Committee of Good Will Olga Havel Foundation.
2021 Zakladatel projektu NEJDŘÍV SOUSED na pomoc osamělým seniorům. 2021 Founder of project NEIGHBOR FIRST to help lonely seniors.
2021 Předseda Správní rady Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. 2021 Chairman of the Board of Directors The Committee of Good Will Olga Havel Foundation.
==== ====
Oženil se (1973) s Jaroslavou Vágnerovou, vychovali čtyři dcery a jednoho syna (Helena, Anna, Marie, Vojtěch, Johana). He married (1973) with Jaroslava Vagnerova, they rised four daugthers and one son (Helena, Anna, Marie, Vojtěch, Johana).
<< Zpět / Previous